تبلیغات
iceletters - روش کامل فارسی میکس و مستر یک آهنگ با مصرف از وی اس تی vst پلاگینها

iceletters

آموزش کامل فارسی میکس مستر موسیقی با مصرف از وی اس تی vst پلاگینها

دانلود vst

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

به طور کلی فرقی نمی نماید که شما این وی اس تی ها را دریافت کرده باشید یا آنرا از فروشگاههای وی اس تی خریده باشید
نکته ای که با اهمیت زیاد است آنست که آموزش صحیح مصرف از این وی اس تی پلاگینها را به طور اصولی علمی فرا بگیرید
در زیر من به شما کمک خواهم کرد که چطور میتوان برترین استفاده را از وی اس تی ها برای انجام کار پیشرفته در زمینه ی میکس و مستر یک موسیقی انجام داد
در این مجموعه عملیات میکس مستر موسیقی از ابتدا تا انتها با وی اس تی و پلاگین به طور کامل به زبان فارسی راهنمای داده می شود
وی اس تی,دریافت وی اس تی,خرید وی اس تی,فروش وی اس تی,فروش vst,خرید vst,دریافت vst

تمام ی عملیات ضروری برای میکس مستر آهنگ با وی اس تی به موازات هم در 3 برنامـه اف ال استودیو کیوبیس سونار طی 13 ساعت فیلم جذاب راهنمای ی حاوی 123 فیلـم به زبان فارسی به همراه کتاب آموزش فارسی آموزش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام راهنمای های قبلی در زمینه میکس و مسترینگ جعبه آموزش های قبلی است

همینک میتوانید جعبه آموزش فارسی پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها حاوی دی وی دی 13 ساعت فیلم جذاب راهنمای ی حاوی 123 فیلم جذاب فارسی به همراه کتاب آموزش ی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تهیه و تولید نمایید



فهرست
٩ ............................................................................................. فصل ١
آماده سازی پروژه جهت میکس .................................................................. ٩
میکس یک حلقه از زنجیر است .............................................................. ٩
میکس چیست ؟ .............................................................................. ١١
پاکسازی کلیپهای صوتی .................................................................... ١۴
١۴ ...................................................................... MIDI میکس تراکهای
١۵ .................................................... drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم
تک تک تراکهای موسیقی .................................................... ١۶ wav تبدیل به
چیدن فایلهای صوتی در برنامـه میکس .................................................... ١٧
آماده سازی تراکها در پروگرام میکس ....................................................... ١٨
٢٠ ........................................................................................... فصل ٢
شروع عملیات میکس ........................................................................... ٢٠
ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ................................................................ ٢٠
تنظیم محیط سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ....................................... ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ....................................................... ٢٢
اکولایز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴
میکس وکال .................................................................................. ٢٨
٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ...................................................... ٣١
فرد دهای تغییر شکل صدا ................................................................ ٣٢
وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ........................................................... ٣٣
اجرای کمپرس نهایی ........................................................................ ٣۶
فضاسازی صوت میکس .................................................................... ٣٧
یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٤
تکنیک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨
تکنیک مصرف از پردازنده های بازبینی استریو ............................................ ۴٠
تنظیم تعادل بین صداها ...................................................................... ۴٠
برای تکمیل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنیک مصرف از
تنظیم تعادل نهایی بین صداها ............................................................... ۴٢
اتوماسیون .................................................................................... ۴۴
آماده سازی و تهیه میکس دان .............................................................. ۴٧
پاکسازی میکس .............................................................................. ۴٨
تهیه میکس دان نهایی ....................................................................... ۴٩
۵٠ ........................................................................................... فصل ٣
مسترینگ موزیک ................................................................................. ۵٠
تعریف مسترینگ موزیک ..................................................................... ۵٠
آماده سازی پروژه مستر آهنگ ............................................................ ۵۵
تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶
تحلیل فرکانس آهنگ ........................................................................ ۵٧
اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧
اجرای اکولایزر ............................................................................. ۵٨
۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده
تهیه میکس دان آزمایشی .................................................................... ۵٩
اجرای افکت ریورب ........................................................................ ۶٠
اجرای پردازشهای استریو .................................................................. ۶١
۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش
تنظیمات فید و خروجی نهایی .............................................................. ۶۴
۵
یک پروژه میکس و مسترینگ موزیک از ابتدا تا انتها

در این مجموعه یك پروزه آهنگ تولید و ساخته شده داریم قرار است میكس و
مستر آن را با وی اس تی انجام دهیم. فایلهای صوتی تراكها در احتیار شما قرار می گیرندو
پس گام به گام از اولین وهله كار میكس را شروع کرده تا آخرین
وهله مستر آهنگ را كامل می كنیم. در این مجموعه تمام ریزه کاری ها و
ترفندهای كوچك و بزرگ عملیات میكس مستر آهنگ را به شما با استفاده از وی اس تی روش
می دهم. درست مثل اینكه شما موظفید كار میكس مستر یك آهنگ را
انجام دهید یك راهنما كنار شما نشسته شما را هدایت می كند.
این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی روش میكس و مسترینگ
ارایه شده بوسیله من نیست بلكه ادامه دهنده و تكمیل كننده آنها است.
بنابرای ن اگر مجموعه های قبلی را تحقیق نكرده باشید در اندیشه میانبر
زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه جهت افرادی مفید است كه
اصول تكنیكها روشهای علمی میكس مستر را با وی اس تی ها آموخته باشند اكنون
می خواهند آموخته های خود را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با
راهنمایی گام به گام برای پیمودن درست راهی كه شما را به هدف نهایی
می رساند.
نكته با اهمیت اینكه تمام مراحل و عملیات گوناگون میكس و مسترآهنگ را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات در سه پروگرام گوناگون
یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٦
انجام داده نمایش داده ام. به این ترتیب تمام دست اندركاران موسیقی
صرف نظر از نوع برنامـه ای كه مصرف می كنند می توانند از مطالب
آموزش ی این مجموعه مصرف نمایند.
میكس مسترینگ موزیک موضوعی است كه تمام آهنگ سازان و
خوانندگان و دست اندركاران موسیقی را به چال ش می كشد. در زمینه
میكس و مسترینگ موزیک در حال حاضر چهار مجموعه روش ی با اسامی
زیر بیان نمود ه ام:
جعبه آموزش میكس و مسترینگ حرفه ای با وی اس تی
جعبه روش میكس حرفه ای موسیقی با وی اس تی پلاگین
جعبه آموزش مسترینگ موزیک با وی اس تی های نو
جعبه روش ركورد و میكس وكال با هر وی اس تی که قادر به دانلود آن باشید
شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از موسیقی سازان و خوانندگان
درباره ارزش نقش میزان تاثیر گذاری این عملیات در موزیک عرضه
شده اطلاعات زیادی نداشتند. اكنون تمام می دانند كه نوع میكس مستر
یك موسیقی چه تاثیر بزرگی در گیرایی تاثیر گذاری یك موسیقی دارد.میكس
و مستر بد می تواند یك آهنگ خوب را با تمام زحمات انرژی هزینه
هایی كه برای آن صرف شده به یك كار مبوسیله و نه چندان متمایز تبدیل
نماید. اما میكس و مستر بهتر می تواند یك موزیک معم اما و متوسط را
به یك كار متمایز و تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری كه در آموزش های
این مجموعه همراه با هم انجام می دهیم.
در مجموع ه های قبلی تلاش کرده ام تا نقش و اهمیت تاثیر گذاری
عملیات میكس مستر در تولید و عرضه موسیقی را بطور كامل با استفاده از وی اس تی ها توضیح
دهم. همچنین روشها تكنیكهای نوین و وسائل هایی كه در زمینه میكس و
مستر موسیقی مصرف می شوند را بطور كامل با جزییات زیاد راهنمای
دهم.به یاری این مجموعه های آموزش ی می توانید تئوری و اصول و
٧
یک پروژه میکس مسترینگ موزیک از ابتدا تا انتها
تكنیكهای اجرایی و رایج عملیات میكس مستر یك موزیک را آموحته و
كار را تا سطح كار حرفه ای ها ارتقا دهید.
با وجود كامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میكس مستر موسیقی
طی ارتباط های دوست ها خوانندگان متذکر شدم كه خوانندگان به یك
مجموعه روش ی دیگر نیاز دارند تا روال میكس مستر موسیقی را بروش
كاملا كاربردی با مصرف از پلاگینها وی اس تی ها راهنمای دهد. با فرض اینكه مجموعه های فوق را با دقت
تحقیق کرده اید این مجموعه به شما کمک می كند تا تمام آموخته های
خود را طی یك فرایند چند وهله ای در برنامـه یا در استودیو استفاده
نمایید. بناجهت ن تذکر داشته باشید كه این مجموعه شما را از مجموعه های
قبلی بی نیاز نمی كند. ضروری است تا ابتدا مجموعه های قبلی را مطالعه و
استفاده نمایید و سبعد از این مجموعه به عنوان تكمیل كننده استفاده
نمایید.
در این مجموعه یك پروژه موزیک تولید و ساخته شده با كیفیت معمولی داریم
كه هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. ما تلاش می كنیم به یاری دانش
و تجربه این آهنگ را در وهله میكس مستر به یك سطح بالا و قابل
قبول برای ارایه عموم برسانیم.
برای تهیه این مجموعه به سورس یك موزیک نیاز داشتم كه هم خودم و
هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتی از آن مصرف نمایندو متاسفانه
دوست ها ی كه آهنگ هایشان را جهت میكس و مستر به من داده بودند هیچكدام
مایل نبودند تا سورس كارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امكان
استفاده از سورس موسیقی دیپرهزینه را نداشتم چون ممكن بود موجب
ناراحتی ایشان و یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور
شدم جهت تهیه این مجموعه یك موزیک كامل را بسازم.موسیقی ی كه همه
عناصر و سری های آن متعلق به خودم است. حتی وكال این موسیقی را نیز با
صدای خودم ركورد نمودم اما اگر چه خواننده نیستم.اما با اینروش می توانم
یک پروژه میکس و مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٨
تمام تراكهای سورس موزیک را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. كار از
نظر كیفیت ساخت ركورد یك كار كاملا عادی و معماما بدون ویژگی های
ممتاز و ویِژگزینشه است. اما در این مجموعه می بینید كه چطور به كمك
عملیات ترفندهای میكس و مستر همین كار معم اما را به یك كار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می كنیم.این یك تجربه
بزرگ جهت شما خواهد بود تا بتوانید كیفیت سطح كار تان را از طریق
عملیات میكس مستر صدها مساوی افزایش دهید.
برای استفاده بهتر تاثیر گذار تر از این مجموعه توصیه می كنم فایلهای
تراكهای ارایه شده در این مجموعه را در برنامـه مورد نظرتان باز كنید یا
حتی چنانچه خودتان موزیک ساخـته شده دارید فایلهای آن را در برنامـه مورد نظر
تان باز كرده و تمام عملیاتی را كه در فیلمهای راهنمای ی می بینید گام به گام
همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها خواندن مطالب تنها ذهن شما را
بیدار آماده می كند ولی جهت انجام كار ضروری است گوشها دستها انگشتان
شما نیز مهارت داشته باشند و اجرای تمرینات همراه با فیلمهای روش ی
این مجموعه به شما یاری می كند تا ذهن گوش و دستان و انگشتانی با
مهارت جهت كار میكس مستر با vst وی اس تی ها پیدا كنید.

نظرات() 
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:16 ب.ظ

Terrific advice. Cheers!
wow cialis tadalafil 100mg buying cialis overnight cialis diario compra compare prices cialis uk comprar cialis navarr non 5 mg cialis generici cialis generico postepay cialis dose 30mg cialis generic availability weblink price cialis
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:12 ب.ظ

Regards! Numerous write ups.

click here take cialis online cialis cialis coupons cialis super kamagra link for you cialis price buy original cialis prescription doctor cialis only best offers cialis use canadian drugs generic cialis generic cialis 20mg tablets
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:37 ق.ظ

Fantastic postings. Kudos!
cialis qualitat buying cialis on internet cialis from canada click here cialis daily uk cialis for daily use cialis vs viagra cialis daily reviews tadalafil 5mg precios de cialis generico cialis tadalafil online
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 09:04 ب.ظ

You made the point.
brand cialis nl female cialis no prescription non 5 mg cialis generici cialis canada cialis generico lilly walgreens price for cialis cialis qualitat the best choice cialis woman cialis generico milano how to buy cialis online usa
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 10:14 ق.ظ

With thanks. I like it.
dose size of cialis cialis wir preise cialis venta a domicilio generic cialis at the pharmacy walgreens price for cialis prezzo cialis a buon mercato cialis uk next day generic cialis pill online weblink price cialis buy original cialis
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:27 ب.ظ

Incredible lots of valuable tips!
cialis per paypa cialis canadian drugs warnings for cialis recommended site cialis kanada cialis online deutschland cialis e hiv cialis arginine interactio online cialis cialis kamagra levitra cialis bula
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 09:43 ق.ظ

With thanks. Lots of info!

buy brand cialis cheap order generic cialis online viagra or cialis buy cialis uk no prescription cialis sicuro in linea price cialis wal mart pharmacy rezeptfrei cialis apotheke how does cialis work viagra vs cialis vs levitra buy cialis online cheapest
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:54 ب.ظ

Perfectly spoken certainly. !
cialis free trial cialis tadalafil cialis 5 effetti collaterali cialis taglich click now buy cialis brand cialis dosage recommendations cialis soft tabs for sale how to purchase cialis on line ou acheter du cialis pas cher cialis dosage amounts
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:04 ق.ظ

Amazing a good deal of very good facts.
how to buy cialis online usa cialis lilly tadalafi venta cialis en espaa rx cialis para comprar cialis canadian drugs cialis sicuro in linea generic cialis soft gels tarif cialis france brand cialis generic enter site very cheap cialis
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 10:06 ب.ظ

Thank you. Plenty of tips!

acheter cialis meilleur pri free cialis cialis per paypa cialis kaufen wo cialis pills cialis 20mg we recommend cheapest cialis cialis online cialis patent expiration discount cialis
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 08:50 ق.ظ

Terrific data. Regards!
cialis generic generic low dose cialis buying cialis in colombia cialis tadalafil online cialis australian price cialis 5 effetti collaterali if a woman takes a mans cialis safe site to buy cialis online online prescriptions cialis ou acheter du cialis pas cher
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:34 ب.ظ

Beneficial material. Thanks!
cialis generika tarif cialis france cialis uk cialis 20mg preis cf cialis 30 day sample buying cialis overnight price cialis per pill what is cialis cialis 5mg prix cialis generico postepay
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 09:39 ق.ظ

You actually revealed this exceptionally well!
effetti del cialis cialis super kamagra cialis professional yohimbe fast cialis online opinioni cialis generico achat cialis en europe cialis australia org cialis online napol cialis cuantos mg hay female cialis no prescription
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:37 ب.ظ

Appreciate it! Lots of write ups!

walgreens price for cialis click here cialis daily uk tadalafil 20mg generic cialis at the pharmacy cialis et insomni american pharmacy cialis how to purchase cialis on line cialis rckenschmerzen click now cialis from canada tadalafil generic
buy cialis pills online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:07 ق.ظ

Awesome material, Cheers!
get cheap cialis online cialis low cost cialis 20mg american pharmacy cialis can i take cialis and ecstasy safe dosage for cialis how to purchase cialis on line cialis farmacias guadalajara cialis pills price each cialis 20mg prix en pharmacie
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:28 ب.ظ

Terrific write ups, Thanks a lot.
tadalafil cialis australia org the best choice cialis woman generic cialis 20mg uk venta cialis en espaa generico cialis mexico tadalafilo cilas look here cialis order on line tesco price cialis
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:32 ق.ظ

Wow a good deal of helpful material.
precios de cialis generico cialis dosage amounts cialis generico milano cialis dose 30mg how does cialis work cialis 200 dollar savings card trusted tabled cialis softabs cialis super acti cialis 5 mg schweiz american pharmacy cialis
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 04:00 ب.ظ

You actually reported that really well!
click now buy cialis brand cialis lilly tadalafi buy cialis cheap 10 mg price cialis best cialis kaufen bankberweisung i recommend cialis generico we recommend cialis info buy generic cialis cialis 20 mg cost cialis generico online
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:00 ق.ظ

You made the point.
acheter cialis meilleur pri cialis generika only best offers cialis use online prescriptions cialis buy cheap cialis in uk legalidad de comprar cialis cialis generic availability cialis for sale south africa order cialis from india generic cialis levitra
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:08 ب.ظ

Amazing write ups. Thanks.
cialis 50 mg soft tab cialis free trial generic for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne does cialis cause gout cialis ahumada only best offers cialis use cialis generico en mexico cost of cialis per pill cialis prices in england
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:17 ب.ظ

You actually mentioned this terrifically.
precios de cialis generico tadalafil tablets generic cialis soft gels viagra vs cialis vs levitra cialis 20 mg ou trouver cialis sur le net cialis patentablauf in deutschland buy original cialis i recommend cialis generico cialis patent expiration
were to buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:32 ق.ظ

You mentioned that terrifically.
viagra cheap buy buy viagra canada online pharmacy viagra online buy brand viagra buying viagra without prescription buy viagra online forum how to buy viagra uk buy viagra 25mg viagra rx online how to buy generic viagra
babecolate.com/buy-cialis-cheap.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:04 ق.ظ

Terrific content. Appreciate it!
prices on cialis 10 mg cialis 5 mg cialis generique 5 mg we like it cialis price cialis online nederland cialis tadalafil online cialis without a doctor's prescription cialis pills in singapore tesco price cialis canadian cialis
Viagra tablets
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:17 ق.ظ

Thank you! Plenty of forum posts.

generic viagra order viagra usa viagra side effects cheap generic viagra online viagra online pharmacy buy discount viagra buy viagra safely where can u buy viagra viagra pharmacy levitra how to order viagra online
Cialis 20 mg
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:47 ق.ظ

Cheers! Loads of postings!

calis cialis price thailand cialis for daily use chinese cialis 50 mg ou acheter du cialis pas cher tadalafil 5mg buy cialis online cheapest cialis for daily use 200 cialis coupon cialis sans ordonnance
foot pain
شنبه 25 شهریور 1396 10:20 ب.ظ
I think the admin of this web page is truly working hard for his site,
as here every stuff is quality based information.
How long do you grow during puberty?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:11 ب.ظ
For hottest news you have to pay a visit internet and on internet I found
this website as a finest website for most up-to-date updates.
https://shelley4bennett75.wordpress.com/2015/08/15/is-hammer-toe-surgery-painful
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:28 ب.ظ
You can certainly see your enthusiasm within the work you write.
The world hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to say how
they believe. Always go after your heart.
How do you get taller?
جمعه 13 مرداد 1396 08:21 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this outstanding blog!
I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google
account. I look forward to brand new updates and will share this
blog with my Facebook group. Chat soon!
alaynapytel.pixnet.net
شنبه 7 مرداد 1396 10:59 ب.ظ
You are so interesting! I don't suppose I have read a single thing like that before.
So wonderful to discover another person with some original thoughts on this topic.
Really.. thanks for starting this up. This web site is something that's needed on the web, someone with some originality!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30